Podstawy matematyki

Logika i zbiory

A:

 • Podstawowe działania na zbiorach (część wspólna, suma, różnica zbioru, dopełnienie)
 • Zbiory określone przez daną właściwość

B:

 • Zdania logiczne, wartości prawdziwości twierdzeń,
 • Działania na zbiorach –zadania złożone

C:

 • Zadania tekstowe - rozwiązywane za pomocą diagramów Venna

Podstawy arytmetyki

A:

 • Obliczenia z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi
 • Zaokrąglanie
 • Zapisywanie liczb w formie wykładniczej

B:

 • Podzielność liczb

C:

Wielomiany i ułamki

A:

 • Podstawowe działania na wielomianach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, stosowanie wzorów skróconego mnożenia (a+b)^2 and (a-b)^2)
 • Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • Obliczanie wyrażeń algebraicznych

B:

 • Rozkład wielomianów na czynniki
 • Upraszczanie wyrażeń algebraicznych – zadania o podwyższonym stopniu trudności
 • Zadaniarozwiązywane za pomocą wzorów skróconego mnożenia  (a+b)^3 and (a-b)^3
 •  Wyznaczanie wszystkich wartości dla których równanie nie ma rozwiązania
 •  Wyznaczanie wszystkich wartości dla których wyrażenie jest równe zero
 • Zadania tekstowe - wyodrębnianie zmiennej ze wzoru

C:

 • Podział dwóch wielomianów
 • Zadania rozwiązywane za pomocą dwumianu
 • Zadania rozwiązywane za pomocą wzorów a^3+b^3 and a^3-b^3, …

Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami

A:

 • Potęgi o wykładniku naturalnym
 • Pierwiastek drugiego i trzeciego stopnia
 • Usuwanie niewymierności z mianownika

B:

 • Potęgi z wykładnikami całkowitymi lub wymiernymi
 • Pierwiastki wyższych stopni
 • Porównywanie wartości wyrażeń

C:

 • Upraszczanie wyrażeń z  potęgami i pierwiastkami – zadania o podwyższonym stopniu trudności
 • Upraszczanie ułamków z pierwiastkami w mianowniku – zadania o podwyższonym stopniu trudności
 • Porównywanie wartości wyrażeń – zadania o podwyższonym stopniu trudności

Wartość bezwzględna

A:

 • Obliczanie wartości bezwzględnej wyrażeń algebraicznych

B:

 • Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej
 • Upraszczanie wyrażeń z wartością bezwzględna
 • Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną

C:

 • Własności wartości bezwzględnej

Procenty

A:

 • Obliczanie procentów - zadaniapodstawowe

B:

 • Obliczanie procentów i punktów procentowych – zadania o podwyższonym stopniu trudności

C:

 • Obliczanie procentów -zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności (wzrost cen, inflacja, odsetki)
 • Zadania prowadzące do układów równań