Geometrie

Tabulkové hry
Krychle – odchylky
Krychle – vzdálenosti I
Krychle – vzdálenosti II
Dvojice úhlů
Dvojice přímek a dvojice rovin
Body, úsečky, polopřímky, přímky
Vzájemná poloha kružnic
Pravidelný čtyřboký jehlan – odchylky
Pravidelný čtyřboký jehlan – vzdálenosti
Párovací hry
Stejnolehlost
Vzájemná poloha přímek
Shodná zobrazení
Objemy těles vepsaných do krychle