Exponenciálne a logaritmické funkcie

Tabulkové hry
Základné exponenciálne nerovnice II
Porovnávanie logaritmov
Hodnoty logaritmov a Základné logaritmické rovnice
Exponenciálne rovnice – Substitučná metóda
Exponenciálne nerovnice – Rovnaký základ
Vlastnosti logaritmických funkcií
Prepis logaritmických rovníc na exponenciálnu formu
Párovacie hry
Základné exponenciálne nerovnice I
Definičný obor logaritmickej funkcie
Exponenciálne a logaritmické funkcie s absolútnou hodnotou
Transformácie grafov exponenciálnych funkcií
Transformácie grafov logaritmických funkcií