Rovnice a nerovnice

Párovacie hry
Rovnice s absolútnou hodnotou
Definičné obory výrazov
Grafické riešenia nerovníc
Parametrické rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou
Kvadratické a lineárne lomené rovnice
Kvadratické rovnice s parametrom
Rovnice s neznámou pod odmocninou
Rovnice s neznámou v menovateli
Nerovnice s neznámou v menovateli
Súčty koreňov rovníc