Základné poznatky

Tabulkové hry
Výrazy s absolútnou hodnotou I
Výrazy s absolútnou hodnotou II
Stupeň polynómu
Deliteľnosť 12
Hodnoty polynómov
Výrazy s mocninami a odmocninami I
Výrazy s mocninami a odmocninami II
Celé čísla z množiny
Výroková logika
Vedecký zápis čísel
Percentá a čísla
Odmocniny záporných čísel
Párovacie hry
Vedecký zápis čísel
Rozklad polynómov na súčin
Operácie s číslami
Percentá – Tvary
Inverzný prvok
Operácie s intervalmi
Množiny