Geometria analityczna

Gry – wyszukiwanie w tabeli
Proste Równoległe
Równanie parametryczne prostej i obiektów na prostej
Proste prostopadłe
Wzajemne położenie punktów i prostej na płaszczyźnie
Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Iloczyn skalarny
Równanie ogólne prostej
Równanie ogólne płaszczyzny
Wykres i równanie hiperboli
Wykres i równanie paraboli
Obraz i równanie okręgu
Obraz i równanie elipsy
Wykresy i rówania krzywych stożkowych
Rówanie prostej w psotaci kierunkowej
Iloczyn wektorów
Równania parametrycze i ogólne prostej na płaszczyźnie
Równania parametryczne i kierunkowe prostej na płaszczyźnie
Nachylenie Prostej Określonej Wykresem
Prosta na płaszczyźnie i jej kąt kierunkowy