Funkcie

Tabulkové hry
Definičný obor funkcie
Stred hyperboly a lineárne lomená funkcia
Vlastnosti mocninových funkcií
Kvadratické funkcie a vrcholy príslušných parabol I
Kvadratické funkcie a vrcholy príslušných parabol II
Obory hodnôt funkcií
Párovacie hry
Určovanie definičného oboru funkcií pomocou grafu
Funkcia f(x) = a(x+m)^2+n, graf a vlastnosti koeficientov
Grafy a predpisy mocninových funkcií s reálnym exponentom
Grafy a predpisy kvadratických funkcií I
Grafy funkcií a ich vlastnosti
Grafy funkcií s absolútnou hodnotou
Grafy a predpisy lineárnych funkcií s absolútnymi hodnotami
Grafy polynomických funkcií
Grafy mocninových funkcií a vlastnosti mocnín
Grafy mocninových funkcií s celočíselným exponentom
Grafy a predpisy kvadratických funkcií II
Dvojice bodov a predpisy lineárnych funkcií
Transformácie grafov funkcií s racionálnom exponentom
Funkcie s odmocninou a ich grafy
Obor hodnôt funkcie z grafu
Transformácie grafov mocninových funkcií