Khan Academy a převrácená třída

Česky

Khan Academy

Jakmile Sal začal publikovat své instruktážní lekce na YouTube, další lidé, které neznal, na videa narazili a začali je používat pro vlastním učení. Čím dál častěji dostával komentáře od uživatelů z celého světa, ve kterých mu sdělovali, jak jeho videa poprvé udělala z matematiky srozumitelný, a dokonce zábavný předmět. Čím více videí vytvořil, tím více sledujících získal – a něco, co vzniklo jako čistě osobní věc, začalo dramaticky nabývat nových globálních rozměrů. Do roku 2009 používalo Khan Academy každý měsíc více než šedesát tisíc lidí.

V té době už stáli za Khan Academy významní podporovatelé, včetně Billa Gatese a Googlu. „Zeptali se, kam si myslím, že by to mohlo jít, a já jsem jim odpověděl, že bychom mohli postavit tým a vybudovat softwarovou platformu. Představoval jsem si nástroj, kde by se každý mohl učit svým vlastním tempem. Učitelé by ho mohli využít pro diferencovanou výuku.“ Pak do sebe začalo všechno zapadat.

Sal Khan si uvědomil, že tento web by mohl mít potenciál, aby se učení vydalo novým směrem. Videa a další výukové materiály na stránce Khan Academy umožňují studentům pracovat vlastním tempem a prozkoumávat různá témata tak hluboko, jak to odpovídá jejich zájmu a úrovni znalostí. Tímto způsobem se mohou studenti postupně přibližovat k úplnému zvládnutí učiva. Například žák, který se učí zlomky, sleduje několik videí a poté musí správně odpovědět na určitý počet základních otázek, než přejde na další sadu videí a další cvičení, která se postupně stávají obtížnějšími. To žákovi umožňuje, aby správně porozuměl tématu, dokázal znalosti skutečně aplikovat a dosáhl „mistrovství“.

Výuka naruby

Následně se stala další zajímavá věc: „V té době jsem si říkal: OK, možná je to dobrý doplněk, užitečný pro motivované studenty nebo rodiče, co vzdělávají své děti doma. Nemyslel jsem si ale, že videa jakkoliv proniknou do tříd. Začal jsem však dostávat dopisy od učitelů, ve kterých mi psali: Používáme vaše videa a úplně tím obracíme výuku. Vy jste dalk dispozici výklad, takže já nyní dávám váš výklad jako domácí úkol. To, co byl dříve domácí úkol, nyní děláme v hodině.“ Učení tímto způsobem umožňuje velice efektivní využití času domácí přípravy i času ve třídě. Vyučovací hodiny by neměly být založeny na pasivním poslouchání výkladu učitele a psaní poznámek. Ve škole by měli žáci a učitelé především o učivu a učení vzájemně komunikovat – klást otázky a odpovídat na otázky jiných lidí a dělat věci společně.

Tato forma pedagogiky si začala získávat stoupence, když ji místo tradiční univerzitní přednášky začal používat harvardský profesor fyziky Eric Mazur. Mazur na svých hodinách viděl, že jeho studenti dokázali aplikovat naučené znalosti podstatně efektivněji, když stál jako „průvodce po jejich boku“ než jako „mudrc na jevišti“. Než se studenti sejdou ve třídě na vyučování, nechává je Mazur přečíst zadanou pasáž z učebnice, sledovat jeho přednášku nebo něco jiného na dané téma online. V úvodu hodiny pak věci stručně zrekapituluje a vyzývá studenty k diskusi, předkládá jim různé otázky a problémy. Obvykle přijdou studenti vždy k různým závěrům, z nichž některé jsou správným odpovědím bližší než jiné. Poté nechá studenty se správnými odpověďmi přesvědčit své spolužáky. Proč je pravděpodobnější, že tito studenti dokáží svým spolužákům látku lépe vysvětlit? Protože se to sami teprve nedávno naučili. Dobře si pamatují, jaké potíže sami měli při učení, s jakými problémy se potýkali, a proto mají více empatie a porozumění pro své vrstevníky než profesor Mazur. Ten si látku osvojoval tak dávno, že už nerozumí obtížím, které má začínající student.

V převrácené třídě tak místo toho, aby učitel stál před tabulí a vykládal své téma, dostanou studenti tuto formu výuky online na doma, což má mimo jiné tu výhodu, že studenti mohou postupovat individuálním tempem. Vyučovací čas pak učitel využije, aby zapojil třídu do společné konverzace a aby mohl pomoci studentům s učením individuálně nebo k tomu využil jejich spolužáky, kteří již prokazují odpovídající zvládnutí látky.

Efektivní vzdělávání

Existují četné důkazy, že převrácené učebny mohou být velmi účinné. V roce 2013 zahájily čtyři tucty veřejných škol v Idahu, USA, pilotní program pro převrácení některých svých tříd pomocí programů Khan Academy. Jedna z vyučujících zapojených do programu, učitelka matematiky sedmé třídy na střední škole, shrnula svou zkušenost: „Byla jsem z toho nervózní, že by měl počítač nahradit učitele,“ řekla. „Myslela jsem si, že mě to od dětí vzdálí. Bylo to úplně naopak. Učím nyní lépe než za předchozích třináct let. S dětmi trávím mnohem více produktivního času.“
Okamžitou zpětnou vazbu, kterou nabízejí Khanovy programy, považuje za velmi prospěšnou. Dříve, když žáci pracovali samostatně na domácích úkolech, často teprve ve škole zjistili, že to mají celé chybně. Teď po každém vyřešeném zadání okamžitě zjistí, jestli ho vyřešili správně. Pokud něco udělají špatně, jsou schopni proklikat se jednotlivými kroky k řešení a zjistit, kde přesně byla chyba, rovnou ji opravit a poučit se z ní. Domácí příprava je tak mnohem efektivnější a zároveň bezpečnější.

Salman Khan v tom rozpoznává odraz jeho vlastní zkušenosti se vzděláváním. „Když jsem byl ve škole, viděl jsem, jak málo se lidé naučí, když jen pasivně sedí na přednášce. To platí, ať jste žákem v prvním ročníku nebo postgraduálním studentem. Když přemýšlím, jak probíhala výuka, z které jsem si opravdu něco odnesl, fungovala třída jako tým, kde se všichni snažili navzájem se učit jeden od druhého. Učitel tam byl, aby nás vedl, ne aby nám přednášel.“ Namísto toho studenti spolupracovali a měli společný cíl. Bylo to prostředí spolupráce, kde si studenti navzájem pomáhají a vyučující jsou tam od toho, aby je v tom podporovali. „Vyučování by nemělo být výhradně monologem učitele. Nikomu z nás se to nelíbilo a nikdo z nás se jím necítil nijak zvlášť zaujatý. Ani učitele to většinou nebaví. Mají pocit, že jen hází informace do vakua. Lidské bytosti by neměly být pasivní. Když se lidé sejdou, měli by spolu komunikovat. Měli by řešit problémy a pracovat na společných projektech,“ uzavírá Salam Khan.

Posláním Khan Academy, neziskové organizace se sídlem v Kalifornii, je poskytovat bezplatné vzdělání světové úrovně pro kohokoli a kdekoli. K tomu využívá inteligentní software, hloubkovou analýzu dat a intuitivní uživatelská rozhraní. Online zdroje pokrývají rozpětí od předškolní výchovy až po rané vysokoškolské vzdělávání. Zhruba 50 % amerických žáků používá Khanovu Akademii při přípravě na státní testy. Khan Academy byla přeložena do desítek jazyků včetně češtiny2) a počet uživatelských účtů přesáhl 100 milionů lidí. V době, kdy je distanční vzdělávání nevyhnutelnou realitou, se jedná o platformu, jejíž přínosy pro žáky by měl vzít do úvahy každý učitel.

celý článek si přečtěte zde: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/prevracena-trida-overeny-model-pro-hybridni-vyuku.a-8148.html