Digitální vzdělávání ve školách v Evropě

Česky

Tato zpráva Eurydice nabízí pohled na dvě různé, ale vzájemně se doplňující roviny digitálního vzdělávání: na rozvoj digitálních kompetencí, jež jsou relevantní pro žáky a učitele na jedné straně, a na pedagogické využití technologií k podpoře, zkvalitňování a proměně učení a výuky na straně druhé.

Zpráva zohledňuje různé oblasti digitálního vzdělávání, začíná přehledem školních osnov a výsledků učení, které souvisí s digitálními kompetencemi. Zabývá se rozvojem kompetencí učitelů v průběhu jejich přípravného vzdělávání a kariéry a také hodnocením digitálních kompetencí žáků a využitím digitálních technologií v rámci hodnocení žáků ve vzdělávání. V neposlední řadě nabízí i vhled do stávajících národních strategií a politik týkajících se digitálního vzdělávání ve školách.

Přílohy doplňují zprávu informacemi o jednotlivých zemích, školních osnovách, rámcích učitelských kompetencí, národních strategiích a aktérech, kteří podporují digitální vzdělávání na školách. Zpráva poskytuje informace o digitálním vzdělávání na primární a všeobecné sekundární úrovni vzdělávání ve školním roce 2018/19 ve všech 28 členských zemích EU, v Albánii, Bosně a Hercegovině, ve Švýcarsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Srbsku a Turecku. Zahrnuje celkem 43 vzdělávacích systémů.

zpráva zde: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-CS/format-PDF/source-105790537